Ouders als educatieve partners

Kinderen onderwijzen, zaaien, groei bevorderen, bloei stimuleren; we kunnen het niet alleen.
Graag betrekken we u als ouder bij het onderwijs. We zien u daarbij als onmisbare partners, met verschillende rollen:

1. Maatschappelijke partners; samen staan voor de plek van uw kind in de maatschappij/wijk/buurt.
2. Pedagogische partners; samen staan voor het welzijn van uw kind.
3. Didactische partners; samen staan voor het leren van uw kind.
4. Formele partners; samen staan voor het schoolbeleid, bestuur, MR.
5. Informele partners; samen staan voor de activiteiten en werkzaamheden van de school.

Op de Guido de Brèsschool willen we hier concreet vorm aan geven.
De contacten vanuit rol 1,2 en 3 vinden met name voor- en na schooltijd plaats, maar ook tijdens de thuisbezoeken die we afleggen en de spreek- en informatieavonden.
De contacten vanuit rol 4 vinden vooral plaats binnen de MR waarin ouders kunnen participeren. Daarnaast zijn er op school een vijftal SCH-OUDER momenten ingepland. Dit zijn inloopuren onder schooltijd waar u met andere ouders, directie en intern begeleider in gesprek kunt gaan. De SCH-OUDER momenten staan aangegeven op de jaarkalender.
De contacten vanuit rol 5 vinden vooral plaats op klasniveau, in samenspraak met de leerkracht. Alle groepen op de Guido de Brès hebben een eigen Klasse-ouder. De leerkracht kan deze ouder inschakelen wanneer er zaken georganiseerd moeten worden. Daarnaast is er op schoolniveau een oudercommissie.

Hieronder een overzicht van momenten dat er contact is tussen ouders en school:

 • Klassenouderavond: aan het begin van het schooljaar worden alle ouders per klas uitgenodigd. Op deze avond geven de leerkrachten informatie over komend schooljaar.
 • Spreekavond: 3 x per jaar is er gelegenheid om met de leerkrachten door te praten over het functioneren van uw kind in de groep. Deze gesprekken duren 10 minuten. Mocht blijken dat dit niet genoeg is, dan kan een vervolggesprek gepland worden.
 • Ouderbezoek: voor de kerstvakantie komt de leerkracht van uw kind bij u thuis. Dit is een gesprek van 45 minuten. Tijdens het gesprek krijgt u een vragenlijst waarop u kunt aangeven waarover u in ieder geval met de leerkracht wil praten. Ook geeft de leerkracht gesprekspunten aan.
  Overzicht ouderbezoeken:
  Instroomgroep: in ieder geval, voorafgaand aan het naar school gaan.
  Groep 1 t/m 7: we komen graag bij u op huisbezoek, tenzij u aangeeft dat dit niet nodig is.
  In groep 8 vindt geen ouderbezoek meer plaats.
 • Voor schooltijd, tot 08.45, is even ruimte om kort iets door te geven. Ook kan op dat moment een afspraak gemaakt worden voor een gesprek op een ander moment.
 • Het kan zijn dat de leerkracht u op een ander moment wil informeren over het functioneren van uw kind. Dan kan een gesprek op school gepland worden. Mogelijk zit daar ook de IB’er of de locatiedirecteur bij.
 • Open morgen: op deze morgen kunt als ouder bij uw kind in de klas een paar lessen meedraaien.
 • Minimaal 1 x per jaar is een ouderavond waarin een bepaald onderwerp wordt behandeld.
 • Klassenbres: onze nieuwsbrief uit de klas aan het eind van de week; 1x in de 2 weken krijgen de ouders dit informatiebulletin. Deze wordt via de e-mail verstuurd. Indien u prijs stelt op een papieren versie dan kan dit aangegeven worden.
 • Schoolbres: dit is de nieuwsbrief die over de hele school gaat. Op donderdag, 1x in de 2 weken ontvangt u het Bresje met informatie over lopende zaken. Deze wordt via de e-mail verstuurd. Indien u prijs stelt op een papieren versie dan kan dit aangegeven worden.
 • Website: op onze website : www.gdbres.nl staat heel veel achtergrondinformatie, foto’s, Bresjes, klasseninformatie etc.
 • Natuurlijk is het altijd mogelijk om tussendoor contact te hebben met de leerkracht of directie.
 • Mailgebruik: het komt voor dat leerkrachten een e-mail krijgen met informatie die beter mondeling gedeeld had kunnen worden. Wij willen u verzoeken om de mail vooral te gebruiken om afspraken te maken.