Betekenisvol onderwijs: International Primary Curriculum (IPC)


Op de Guido de Brèsschool werken we sinds een drietal jaren met IPC.
IPC staat voor International Primary Curriculum. Het is een leerlijn voor de zaakvakken, zoals aardrijkskunde, geschiedenis, natuur et cetera. Dus niet voor taal en rekenen. De zaakvakken worden samengevoegd en de aanpak is thematisch. Kinderen leren door middel van thema's die ongeveer zes à zeven weken duren. Het IPC wordt op dit ogenblik op ruim 1500 scholen in meer dan 70 landen gebruikt.

Een belangrijk aspect van IPC is het leergerichte. Het IPC wil de leerkracht en het kind ondersteunen om zo goed mogelijk te leren. De vraag die steeds gesteld wordt is: 'wat heb je nu geleerd'?

Het IPC heeft een bijbehorende planning waarbij de scholen zelf een hoge mate van flexibiliteit hebben om het lesprogramma naar eigen wens in te richten. Dit betekent dat de leerkrachten zich kunnen richten op wat zij het beste doen: lesgeven. Voor Nederland is er ook een standaardroute gemaakt die voldoet aan de relevante kerndoelen.


De IPC Units
Binnen het IPC-curriculum zijn er vier groepen waarvoor units zijn ontwikkeld:

- Early Years (EY) : groep 1 en 2 - zestien units.
- Milepost 1 (MP1): groep 3 en 4 – negentien units.
- Milepost 2 (MP2): groep 5 en 6 - twintig units.
- Milepost 3 (MP3): groep 7 en 8 - dertig units.


De aanpak van een leerkracht die met IPC werkt, is volgens vijf vaste fases opgebouwd. De route hangt duidelijk in de klas of op de wand waar resultaten worden getoond.


Fases van een unit

1. Startpunt. In deze fase worden de kinderen warm gemaakt voor het thema van de komende weken. Dit vindt plaats voordat de kinderen aan de slag gaan met het ‘formele’ werk.
2. Kennisoogst. Op diverse manieren wordt geïnventariseerd wat de kinderen al weten over het onderwerp, zodat daarop kan worden voortgebouwd en het programma eventueel nog kan worden aangepast. Tijdens de kennisoogst kan ook worden achterhaald wat de kinderen zelf graag willen leren over het onderwerp, wat motiverend werkt.
3. Uitleg van het thema. De kinderen wordt verteld wat de doelstellingen zijn van de unit en wat ze gaan leren. Het grote geheel wordt als het ware neergezet.
4. De afzonderlijke vakken. Bij elke les worden de doelen benadrukt (een concretisering van de doelstellingen).
5. Evaluatie en afsluiting. De opbrengsten worden bekeken en geëvalueerd.

De leerdoelen zijn heel duidelijk, die hangen in de hele school. De kinderen leren beter om zelf initiatieven te nemen en verbanden te leggen. Het reguliere onderwijs is heel kennisgericht. Bij IPC draait het om kennis, vaardigheden en inzicht. Er is dus niet op maandag aardrijkskunde, op dinsdag techniek en op woensdag geschiedenis. Door al die vakken in één thema samen te voegen, gaat het veel meer leven.’ De leerlingen zijn meer eigenaar van hun eigen leerproces.
 

Klik op het logo om naar de site van IPC Nederland te gaan.