Leefregels

Hieronder staan een aantal leefregels geformuleerd die belangrijk voor ons zijn. Het uitgangspunt is dat we vanuit Christus willen leven en dat de school hierbij een oefenplaats is.

- Leef vanuit Christus.
- Oefen in respectvolle en liefdevolle eerlijkheid.
- Verbind je met kaders en randvoorwaarden.
- Toon eigenaarschap en neem verantwoordelijkheid.
- Wees gericht op groei van jezelf en van anderen.

- Ontwikkel een onderzoekende houding.
- Straal gastvrijheid en vriendelijkheid uit.

We spreken de wens uit dat iedereen die in de gemeenschap van de school leeft of met ons samenwerkt, een relatie met ons aangaat en zich wil verbinden aan deze leefregels.

Wederzijdse verwachtingen

Als ouder wilt u het beste voor uw kind. Wanneer uw kind bij ons op school zit, mag u het volgende van ons verwachten:

- Wij geven kwalitatief en hedendaags onderwijs, dat voldoet aan de
   wettelijk gestelde eisen.
- Wij volgen de ontwikkeling van uw kind nauwgezet en informeren u daar
   regelmatig over.
- Bij bijzonderheden omtrent uw kind, wordt u uitgenodigd voor een
   gesprek.
- De leerkracht houdt na schooltijd tijd vrij om kort met ouders te kunnen
   overleggen.
   
(wenst u een uitgebreider gesprek, dan kan er een afspraak worden
   gemaakt)

- Elke week ontvangt u als ouders een nieuwsbrief.
- In samenspraak zoeken we naar oplossingen voor problemen.
- Het leerlingendossier is toegankelijk voor leraren en ouders.
- Wij staan voor u klaar wanneer u vragen heeft en helpen u graag!


Als school verwachten wij van u als ouder het volgende:
- Ouders onderschrijven de identiteit, de visie, missie en uitgangspunten van
   de school. Ook ten
   aanzien van de algemeen geldende fatsoensnormen, alsmede de gedrags-
   en schoolregels, zoals die staan beschreven in de schoolgids.
- Ouders vertonen onderwijsondersteunend gedrag.
- Ouders hebben een stimulerende en positieve houding ten opzichte van
   het onderwijs.

- Ouders ondersteunen de identiteitsgebonden activiteiten.
- Ouders tonen dagelijks belangstelling voor het schoolwerk van hun kind.
- Ouders geven stimulans bij het maken van huiswerk of extra begeleiding.
- Ouders proberen naar vermogen ondersteuning te bieden bij activiteiten. 
   (sport, evenementen, acties, TSO, e.d.).

- Ouders zorgen dat hun kind(eren) schoon, gevoed en gekleed op school
   komen.

- Ouders informeren de school tijdig in het geval van bijzonderheden.
- De vanuit de overheid geldende wetten en regels worden door ouders en
   leerlingen nageleefd.

- Bijeenkomsten van de school worden door de ouders bezocht.