Passend Onderwijs op de Guido de Brès


Op 01-08-2014 trad de wet op het Passend Onderwijs in werking. Deze datum was voor de Guido de Brèsschool geen beginpunt van het realiseren van Passend Onderwijs, we werkten hier namelijk al jaren aan.

Onder Passend Onderwijs verstaan wij: Vanuit kennis en professionaliteit streven naar én in stand houden van een ondersteuningsstructuur, waarbij elke leerling de ondersteuning krijgt die hij nodig heeft om zo goed mogelijk een ononderbroken ontwikkelingsproces te kunnen doorlopen.

Hoe we de ondersteuningsstructuur globaal vormgeven is hieronder weergegeven.


Handelingsgericht werken, groepsplan, instructietafel

In elke klas wordt er gewerkt volgens het principe van ‘handelingsgericht werken’; we werken vanuit de onderwijsbehoeften van een leerling, we stemmen af met de leerling en de omgeving van het kind, de leerkracht doet er toe, positieve aspecten van de leerling zijn van groot belang, er wordt samengewerkt als school met ouders, daarnaast werken we vanuit doelen, we werken systematisch en transparant.
Al deze bovenstaande zaken worden weergegeven in een groepshandelingsplan. Dit groepshandelingsplan wordt 2x per jaar bijgesteld. Het groepsplan wordt opgesteld vanuit de instructiebehoefte/ uitlegbehoefte van de leerlingen. Leerlingen die het nodig hebben, krijgen extra uitleg en begeleiding aan de instructietafel in de klas.

Zelfstandig werken

Al vanaf jongs af aan zijn we er op gericht leerlingen zelfstandigheid te leren. Bij de kleuters krijgt dat vorm door middel van bijvoorbeeld een keuzebord én het spelen en werken in hoeken. Vanaf de tweede helft van groep 3 wordt een dag- weekkaart geïntroduceerd. Tevens maakt deze (ontwikkelende) zelfstandigheid het voor de leerkrachten mogelijk om extra ondersteuning in de groep te bieden.

Coöperatief werken

Een sterke vorm om leerlingen van en met elkaar te laten leren is: coöperatief leren. Als school hebben we hier nascholing voor gevolgd. Tijdens instructie of verwerking kinderen vanuit een gestructureerde, coöperatieve werkvorm, iets laten uitvoeren, is bewezen effectief.

Meer- en hoogbegaafdheid

Meer- en hoogbegaafde leerlingen hebben specifieke onderwijsbehoeften. Er wordt, binnen de mogelijkheden die er zijn, onderwijs aangeboden dat anticipeert op de specifieke onderwijsbehoeften van deze leerlingen. Dit is terug te zien in het groepsplan, de weekkaart en op het rapport van deze leerlingen. Daarnaast wordt er specifiek onderwijs aan deze leerlingen geboden door middel van plusklassen, een uur per week. Er is een plusklas voor leerlingen uit groep 5, 6, 7 en 8.

Leerlingvolgsysteem

De cognitieve ontwikkeling van de leerlingen op de Guido de Brès wordt gevolgd door middel van een leerlingvolgsysteem. Bij de kleuters gebeurt dit door middel van het observatiesysteem KIJK én daarnaast Cito taal voor kleuters en rekenen voor kleuters. Bij de leerlingen uit groep 3-8 door middel van Cito spelling, rekenen, technisch lezen op woordniveau (DMT) en op tekstniveau (AVI) en begrijpend lezen. De sociale ontwikkeling van de leerlingen wordt gevolgd door een vragenlijst van SCOL (een vragenlijst die leerkrachten invullen vanuit de methode voor sociaal emotionele ontwikkeling) en de Saqi (een vragenlijst die de leerlingen van groep 6, 7 en 8 zelf invullen). Bij de kleuters wordt ook de sociale ontwikkeling vanuit KIJK gevolgd.

Basisondersteuning, extra ondersteuning, samenwerkingsverband Vaart, Veld en Vecht

Vanaf 01-08-2014 is elke school verplicht om een schoolondersteuningsprofiel (SOP) te hebben. De Guido de Brèsschool heeft ook een SOP. Deze treft u aan op onze website. Binnen dit SOP wordt ingegaan op welke basis- en extra ondersteuning wij als school in ons samenwerkingsverband voor Passend Onderwijs ‘Vaart, Veld en Vecht’ bieden.


Ondersteuning van buiten de school (externe ketenpartners)

Binnen de school is er op divers gebied ondersteuning aanwezig. Zo is het de mogelijk om onder schooltijd ondersteuning te krijgen van:

- Fysiotherapeut (Fysiotherapie Carroussel Ommen).
- Logopedist (Tweespraak Ommen).
- Dyslexie zorg (Educatieve Academie Zwolle).
- Orthopedagoog (vanuit het experticecentrum van ons samen-
   werkingsverband).
- Schoolverpleegkundige (GGD).