Een praktische uitwerking van onze visie, identiteit en burgerschapsvorming


Hieronder beschrijven we hoe we onze visie, identiteit en burgerschap praktisch vormgeven.

Structurele identiteitsgebonden activiteiten

  • Elke week begint het team met een gezamenlijke, christelijke weekopening.

  • Elke week sluiten we samen met de kinderen af met een weeksluiting. Vrijdag om 11.50 met de onderbouw, om 14:50 met de bovenbouw. Bij deze vieringen zijn ouders van harte welkom.
  • Elke dag wordt in de groep begonnen en afgesloten met gebed. Voor en na het eten bidden en danken we met de kinderen, ook wordt er dan een gedeelte uit de (kinder-)bijbel gelezen.
  • Bij de opening of afsluiting van de dag zingen we ook één of meerdere liederen (psalmen, gezangen, opwekking, bijbelversjes).
  • Als rooster voor de Bijbelverhalen gebruiken we Startpunt. Deze methode gaat in een jaar de hele Bijbel door, en het tweede jaar weer, maar dan met andere verhalen. Er zijn 3 verhalen per week, de vierde en vijfde les (afhankelijk van de groep) bestaan uit een verwerking, Naam en Feit (bij de verhalen gezochte namen en feiten om te leren), kerkgeschiedenis of lessen Geestelijke stromingen.
  • 1 x per jaar houden we een viering van één van de christelijke feestdagen in de kerk te Ommen. Aan de andere feestdagen wordt aandacht besteed in de Bijbellessen en in de weeksluitingen.
  • Elke week leren de kinderen een psalmvers. De jaargroepen 1 en 2 leren het vers op school, ook jaargroep 3 nog tot de kerstvakantie. Hoewel ook de oudere kinderen het vers dat aan de beurt is op school vaak zullen zingen, wordt van hen verwacht dat ze het (thuis) uit het hoofd leren. Donderdags wordt dit vers dan overhoord. Het is fijn als u thuis de verzen met uw kind zingt. Een overzicht van de te leren liederen treft u aan in de jaarkalender.
  • Zending en Goede doelen;  Als school hebben we twee adoptiekinderen. Salomé en David uit Kenia. Uw kinderen kunnen geld meenemen voor deze twee adoptiekinderen. In de hal van de school hangen foto’s en daar staat een geldbakje waar het geld in kan. Tijdens het schooljaar voeren we twee projecten uit voor het goede doel. Hierbij kunt u denken aan projecten voor de ZOA en de Verre Naasten.
  • In het voorjaar staan we een week bij een bijbels thema stil. De voorgangers van de kerken van ons voedingsgebied komen op school om er met de kinderen over te praten. Daarnaast houden zij op zondag een preek over het thema.


Burgerschap en sociale integratie
 

Vanuit onze visie vinden we het belangrijk dat er liefde en aandacht is voor onze omgeving. Daarom is het belangrijk dat leerlingen een open oog en een open hart hebben voor hun sociale omgeving.

De leerlingen groeien op in een maatschappij waar allerlei verschillende mensen en meningen zijn. Ze leven in een gezin, een straat, dorp of stad waar ze samen leven met andere mensen. Mensen die anders zijn, mensen die andere meningen hebben, mensen met verschillende achtergrond wat betreft cultuur en geloof. De school levert een bijdrage die gericht is op de bevordering van sociale integratie door het overdragen van kennis en kennismaking met de diversiteit van de samenleving.

Als kinderen over elkaar, elkaars cultuur en geloof leren zullen ze elkaar beter begrijpen en zullen ze beter in staat zijn verschillen en ‘anders’ te accepteren. Door regels en afspraken centraal te stellen in de klas, de school en in het verkeer leren de kinderen dat er regels nodig zijn om een veilige maatschappij te bewerkstelligen. Aangezien Nederland een democratische rechtstaat is, is het belangrijk voor de kinderen om te weten hoe zo’n rechtstaat is ontstaan, in elkaar zit en hoe zij daar later een rol in kunnen gaan spelen. Omdat we in dit land vrijheid van meningsuiting hebben is het belangrijk dat kinderen zich een eigen mening weten te vormen, maar ook dat zij meningen van anderen leren te respecteren.
Ten slotte is het belangrijk voor de kinderen te leren over de wereld, de natuur en het milieu en hoe we er voor kunnen zorgen dat de wereld leefbaar blijft. Om onze visie wat betreft Burgerschap en Sociale Integratie te verwezenlijken is er bewust gekozen voor een aantal lesmethodes die hier goed op aansluiten. Deze methodes zorgen er bovendien voor dat er op een structurele manier gewerkt wordt aan burgerschap en integratie. In het volgende overzicht treft u hiervan een verzameling aan.

Gebruikte methoden:

Startpunt

Bijbelonderwijs voor de basisschool

Kinderen en hun Sociale talenten

De methode is gebaseerd op de hedendaagse visie op de ontwikkeling van sociale competentie bij kinderen en is uitvoerig getest in de praktijk van het basisonderwijs. De methode gaat uit van de acht gedragscategorieën van het meetinstrument de SCOL (Sociale Competentie ObservatieLijst).

Aan de hand van deze methode werken we systematisch aan de sociale competentie van leerlingen, waarvan we de resultaten met de SCOL steeds in beeld kunt brengen.

Wijzer door de tijd

Lesmethode voor het vak geschiedenis.

Aandacht voor staatsinrichting en democratie

Leefwereld

Lesmethode voor biologie, natuur en leefomgeving.

IPC

Het International Primary Curriculum is een integraal, thematisch en creatief curriculum voor kinderen van 4-12 jaar gericht op de creatieve en zaakvakken. Het is onderlegd met een duidelijk leerproces met specifieke leerdoelen voor elk vak en speelt tevens in op een steeds kleiner wordende wereld door doelen voor burgerschap te definiëren. Het IPC curriculum geeft ook een internationaal perspectief; het helpt de kinderen verbanden te leggen tussen het geleerde en hoe dit toegepast kan worden in eigen land en kijkt tevens naar het perspectief van mensen in andere landen. Het IPC wordt dan ook op scholen in meer dan 80 landen gebruikt!

Jaarlijkse projecten en acties:

Twee maal per jaar een zendingsproject

We werken meestal samen met De Verre Naasten (DVN)
en de ZOA

Adoptiekinderen van de Guido de Brès

De school heeft 2 kinderen geadopteerd via stichting Red een Kind.
De programma ‘s van Red een Kind omvatten directe steun aan kinderen en projecten op het gebied van onderwijs, beroepstraining en baanbemiddeling, versterken van voedselzekerheid; bestrijding kinderarbeid, hiv/aids, prostitutie en school-dropout.

Meeleven met zieke mensen  

Kaartje sturen naar mensen.

Jaarlijks deelname aan de ROVA schoonmaakdag

Samen werken aan een schone leefomgeving

 

Sportdag met andere scholen uit Ommen

 

Samenwerken op het gebied van kunst en cultuur met andere scholen in Ommen

 

Regelmatig contact met woonzorgcentrum De Hoekstee:

Leerlingen van de bovenbouw zingen eens per 6 weken in woonzorgcentrum De Hoekstee.

Positive Behavior Support

We implementeren een bewezen schoolklimaatsprogramma ter ondersteuning van gedrag