Een veilige school d.m.v. positieve gedragsondersteuning m.b.v. School Wide Positive Behavior Support (SWPBS).


Twee jaar geleden zijn we op de Guido de Brès gestart met een meerjarentraject om vanuit gedeelde waarden heldere verwachtingen voor gewenst gedrag in de klas en in de school te bevorderen. De methode die we hiervoor gebruiken heet voluit: Schoolwide Positive Behavior Support. De werknaam is PBS.

PBS is gericht op het creëren van een veilig en positief schoolklimaat, zodat het leren wordt bevorderd en gedragsproblemen worden voorkomen.

PBS is een aanpak die gebaseerd is op gedeelde waarden (alle schoolmedewerkers, leerlingen, ouders, TSO en zorgpartijen), die preventief werkt en die haar aanpak baseert op basis van data. De scholen gebruiken data over situaties binnen de eigen school om gedragsvraagstukken te analyseren, aan te pakken en veranderingen te kunnen volgen.

De kern van PBS in 6 pijlers
- PBS staat voor een schoolbrede aanpak.
- Positieve benadering waarbij preventie centraal staat.
- PBS-scholen bepalen hun basiswaarden, maken verwachtingen concreet,
   leren gewenst gedrag aan   
   en bekrachtigen dit gedrag systematisch.
- De PBS-school stuurt op data over het gedrag van de leerlingen.
- Er is sprake van partnerschap met ouders en samenwerking met de keten
   (zorg).
- PBS wordt geborgd met een kwaliteitssysteem.

Ons onderwijs zien wij als een gezamenlijke activiteit van school en ouders. Respect voor elkaar, vertrouwen en open en eerlijk met elkaar communiceren zijn daarbij belangrijk. Respect, veiligheid en verantwoordelijkheid zijn de basiswaarden in onze school. Voorspelbaarheid en helder geformuleerde verwachtingen rondom gewenst gedrag vormen de basis voor een goed en veilig pedagogisch klimaat . Wij zien een veilig schoolklimaat als wezenlijk voor het gevoel van welbevinden van iedereen die in de school werkt.

Uitgangspunten
- Het is belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan.
- We hechten aan een duidelijke organisatiestructuur.
- Kinderen leren eigen verantwoordelijkheid te dragen.
- Prioriteit: orde, rust, respect en regelmaat.
- Kinderen hebben stimulerende en uitnodigende begeleiding nodig.
- Belonen van goed gedrag.
- Goede communicatie met ouders.

De kernwaarde van de Guido de Brèsschool is: Liefde. Liefde zoals in beschreven als 1 Corinthe 13.
Respect, Verantwoordelijkheid en Veiligheid vloeien uit deze kernwaarde voort.
 

Klachtenregeling

Er kan iets gebeuren waarover u een klacht wilt indienen. Of het nu gaat om leerlingen, ouders, leerkrachten, bestuursleden of om vrijwilligers, mensen die bij school betrokken zijn hebben de mogelijkheid om een klacht in te dienen over iets waar ze het niet mee eens zijn. Natuurlijk (en gelukkig) kunnen heel wat problemen en probleempjes door de school zelf worden opgelost. De contactpersoon van school heeft hierin een taak, in de meeste gevallen na afstemming met de directeur. Zo nodig kan de vertrouwenspersoon worden ingeschakeld. Was het klachtrecht vroeger beperkt tot (vermoedelijke) ongewenste intimiteiten in de seksuele sfeer, nu is dat verbreed tot de terreinen van o.a. machtsmisbruik en onderwijskundige klachten.


Werkwijze
Als iemand niet tevreden is over iets, dan kan hij naar diegene toegaan die daar direct bij betrokken is. Bijvoorbeeld de leerkracht, de directeur of een bestuurslid. Als het probleem niet kan worden opgelost of als het om een ernstig probleem gaat, dan kan contact worden opgenomen met de vertrouwenspersoon, eventueel na doorverwijzing door een contactpersoon van de school. Als de vertrouwenspersoon niet kan bemiddelen in het probleem, dan heeft de klager het recht om een klacht in te dienen. De vertrouwenspersoon helpt daar zo nodig bij. Gaat de klacht over mogelijk strafbare feiten dan kan de vertrouwenspersoon helpen bij het doen van aangifte bij politie of justitie. Een belangrijk deel van de taak van de vertrouwenspersoon en de contactpersoon ligt in de preventieve sfeer. Samen werken aan de veiligheid op de scholen voor leerlingen, leerkrachten, ouders en andere betrokkenen. De contactpersonen van de vereniging en de vertrouwenspersoon komen daartoe ook een aantal keren per jaar bij elkaar.

Namen en adressen en klachtenregeling

De namen en adressen van de contactpersonen kunt hieronder vinden. De algemene klachtenregeling is te lezen op de site www.vgpodeoosthoek.nl.


Contactpersonen

De contactpersonen op onze school zijn Ageeth Bolks en Kees van Keulen.

Kinderen kunnen (anoniem) aangeven als zij ergens mee zitten. Dit kan door

middel van een brievenbus die in de hal staat (bij het computereiland).

Elk jaar gaan de contactpersonen de klassen in om kinderen te vertellen wat de mogelijkheden zijn. De folder “Veilig op school” is onder de leerlingen verspreid en op aanvraag beschikbaar.

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon van onze school is Johan de Jong. Wilt u als ouder van onze school zelf contact opnemen met de vertrouwenspersoon dan kunt u bellen met: Johan de Jong (onderwijsadviseur), telefoonnummer: 06-33141371.
De heer de Jong is in dienst van het Centraal Nederland landelijke protestants-christelijke SBD regiokantoor Ermelo, Tolweg 26b, 3851 SK Ermelo. (0341) 428855 | jdejong@centraalnederland.nl, www.centraalnederland.nl


Vertrouwensinspecteur

Voor klachten over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, ernstig fysiek of geestelijk geweld is er een centraal meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900-1113111.

Meldpunt Kindermishandeling:
Voor anonieme meldingen van (kinder-) mishandeling kunt u contact opnemen met het AMK Almelo (Algemeen Meldpunt Kindermishandeling), tel. 0546-537120.